Tài liệu Quỹ

Điều lệ sửa đổi Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Tháng 03 năm 2009

Nhấp chuột vào liên kết để tải file nội dung

Xem thêm

Điều lệ sửa đổi Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)

Sáng ngày 01 tháng 04 năm 2008, tại Trụ sở chính, Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) đã tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ, Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1). Kết quả như sau: Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ được thông qua với tỷ lệ 98,72% quyền biểu quyết tán thành trên tổng số quyền biểu quyết nhận được. (Xem chi tiết Điều lệ sửa đổi)
Xem thêm

Bản Cáo Bạch - Niêm yết Chứng chỉ Quỹ MAFPF1 trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE)

Nhấp chuột vào liên kết để tải file nội dung
Xem thêm

Bản cáo bạch - Chào bán Chứng chỉ Quỹ MAFPF1 lần đầu ra công chúng

Nhấp chuột vào liên kết để tải file nội dung
Xem thêm

Điều lệ quỹ - Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)

Nhấp chuột vào liên kết để tải file nội dung
Xem thêm
Trang 1 trong 2 1 2 »