08/09/2017 6:46:00 SA, 13:46

Số tài khoản Nhà đầu tư chuyển tiền mua Chứng Chỉ Quỹ Mở Manulife

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam trân trọng thông báo số tài khoản để Nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền mua Chứng Chỉ Quỹ Mở Manulife (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife và Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife)

Tài khoản chuyển tiền mua CCQ tại HSBC