06/03/2020 10:13:00 SA, 17:13

MAFEQI - Thông báo tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2019_Lấy ý kiến bằng văn bản

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) trân trọng thông báo tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019_Lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI), như chi tiết đính kèm:
1. Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản

2. Tờ trình các nội dung lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản

3. Dự thảo Báo cáo thường niên 2019

4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2019_Lấy ý kiến bằng văn bản

Trang 6 trong 15 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »