13/04/2018 8:23:00 SA, 15:23

MAFBAL - Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý 1/2018

Vui lòng tham khảo những báo cáo được đính kèm như sau:

MAFBAL - Báo cáo tài chính Quý 1/2018

MAFBAL – Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 1/2018

MAFBAL - Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch Chứng Chỉ Quỹ Quý 1/2018

MAFBAL - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý 1/2018

MAFBAL - Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý 1/2018

MAFBAL - Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý 1/2018

MAFBAL - Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý 1/2018
Trang 1 trong 2 1 2 »