20/01/2009 3:39:43 CH, 22:39

Báo cáo Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Q4/2008

Công ty quản lý Quỹ: 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Ngân hàng giám sát:

Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tên Quỹ:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo:

12/01/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO

KỲ TRƯỚC

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

2.601.541.065

1.363.762.282

1 Cổ tức được nhận 2.390.685.700 476.596.000
2 Lãi được nhận 210.855.365 887.166.282
3 Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (Quỹ mở) - -

II

Chi phí

1.183.067.914

941.242.295

1 Phí Quản lý Quỹ 480.072.082 669.651.601
2 Phí lưu ký, giám sát 15.602.342 21.763.678
3 Các loại chi phí khác 687.393.490 249.827.016
4 Tiền chi trả cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ trong kỳ (Quỹ mở) - -

III

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)

1.418.473.151

422.519.987

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư

(33.613.059.656)

11.457.552.028

1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

1.666.790.221

(5.371.687.905)

2 Thay đổi về giá trị các khoản đầu tư trong kỳ

(35.279.849.877)

16.829.239.933

V

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III+IV)

(32.194.586.505)

11.880.072.015Giám Đốc nghiệp vụ Quản lý quỹ

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

 

(Đã ký)

 Hoàng Bích Vân

Trang 1 trong 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »