20/01/2009 3:25:38 CH, 22:25

Báo cáo Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Q4/2008

Công ty quản lý Quỹ:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Ngân hàng giám sát:

Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tên Quỹ:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo:

12/01/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO

KỲ TRƯỚC

I

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

126.700.949.379 

114.820.877.364 

II

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ (1+2)

(32.194.584.505)

11.880.072.015

1

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

(32.194.584.505)

11.880.072.015 

 

2

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ đối với các Nhà đầu tư

-

-

I II

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

94.506.362.874

126.700.949.379

IV Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ 4.414 5.918


Giám Đốc nghiệp vụ Quản lý quỹ


Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

(Đã ký)

Hoàng Bích Vân

Trang 1 trong 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »