20/01/2009 3:16:36 CH, 22:16

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Q4/2008

Công ty quản lý Quỹ: 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Ngân hàng giám sát:

Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tên Quỹ:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo:

12/01/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT

TÀI SẢN

KỲ BÁO CÁO

KỲ TRƯỚC

I

TỔNG TÀI SẢN

95.057.178.121

127.168.572.455

1 Tiền

5.845.207.898

14.817.788.638

2 Các khoản đầu tư 89.096.076.900 111.500.997.700
2.1 Trái phiếu - 8.017.600.000
2.2 Cổ phiếu 89.096.076.900 103.483.397.700
2.2.1 Cổ phiếu niêm yết 88.315.918.900 102.447.670.700
2.2.2 Cổ phiếu không niêm yết 780.158.000 1.035.727.000
2.3 Bất động sản - -
2.4 Đầu tư khác - -
3 Cổ tức được nhận

54.000.000

-

4 Lãi được nhận

5.784.743

544.426.230

5 Tiền bán chứng khoán chờ thu - -
6 Các khoản phải thu khác

56.108.580

301.398.580

7 Các tài sản khác 3.961.307

II

TỔNG NỢ

550.815.247

467.623.076

1 Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán

-

-

2

Các khoản phải trả khác

550.815.247

467.623.076

2.1 Phí quản lý

157.782.122

211.532.261

2.2

Phí giám sát

5.127.919

6.874.799

2.3

Phí khác

387.905.206

249.216.016

III

TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

94.506.362.874

126.700.949.379

1 Tổng số Đơn vị Quỹ

21.409.530

21.409.530

2 Giá trị của một Đơn vị Quỹ

4.414

5.918Giám Đốc nghiệp vụ Quản lý quỹ

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

 

(Đã ký)

 Hoàng Bích Vân

Trang 1 trong 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »